Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s. Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.
Kontaktní informace:
Na Drahách 1595
Rychnov nad Kněžnou
tel: 494 532 959
fax: 494 532 523
pecovatelky@centrum.cz
IČO: 274 67 686
Bankovní spojení ČS a.s.,
č. účtu: 1240840329/0800

Děkujeme společnosti ŠKODA AUTO a.s., že Sociálním službách města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s přenechala k dočasnému užívání vozidlo ŠKODA Octavia Combi 2,0 TDI 110 kW. Vozidlo bude sloužit pro sociální účely. Naše organizace poskytuje převážně služby terénní, proto zapůjčení vozidla je pro nás velice přínosné. Ještě jednou moc DĚKUJEME.

 


Nízkokapacitní zařízení pro poskytování sociálních služeb

Účelem dotace je vybudování nízkokapacitního zařízení pro poskytování sociálních služeb v Rychnově nad Kněžnou. Záměr předkládaného projektu reaguje na současný stav v nabídce pobytových zařízení sociální služeb pro osoby, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení na území Královéhradeckého kraje resp. správního obvodu Rychnov nad Kněžnou. Poskytování sociálních služeb představuje dlouhodobé, intenzivní a na několik sfér života zaměřené služby. Nabídku těchto služeb je v současné době vhodné a nutné začít postupně rozšiřovat o další služby zejména podle individuálních potřeb uživatelů a odpovídajících běžnému způsobu života v přirozeném prostředí. Tato skupina doznává v posledních letech neustálého nárůstu, a tito klienti (uživatelé sociálních služeb) jsou zcela závislí na komplexní péči ošetřovatelského personálu. Z tohoto důvodu je nutné zkvalitnit a zejména doplnit nabídku poskytování pobytových služeb sociálních služeb v Královéhradeckém kraji, tak aby bylo možné alespoň v převážné míře saturovat poptávku po těchto službách s ohledem na vytvoření prostředí odpovídající běžnému způsobu života vrstevníků v přirozené komunitě. Jako velmi důležitý fakt je zde třeba vnímat provázanost sociálních a zdravotních služeb.

Předkládaný projekt zvyšuje kapacitu pobytových zařízení sociálních služeb v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb. V současné době podobné zařízení v zájmovém území chybí. Předkladatel tak reaguje na poptávku po tomto druhu zařízení ze strany klientů pečovatelské služby.

Nový objekt komunikačně propojuje stávající dva objekty a vytváří uzavřený komorní dvůr. Návrh vytváří provozně ideální schéma, kde je umístěno 30 lůžek na jednom podlaží (3. nadzemní podlaží). Celodenní provoz díky tomu zvládne i snížený počet kvalifikovaného personálu. Vytváří bezbariérové propojení se stávajícími objekty v jeden funkční celek. K tomu výrazně pomáhá umístění dvou nových lůžkových výtahů v přechodových partiích. Stávající nevzhledné únikové vnější cesty u nejstaršího objektu jsou nahrazeny novými přisazenými únikovými schodišti, čímž se otvírá prostor vnitřního dvora. Ten se uzavřením areálu zklidňuje a vytváří přiměřenou intimitu s "otevřenou náručí".

1. nadzemní podlaží

Vstupní partie, prostory pro příjem, hygienické zázemí, kanceláře, šatny personálu, prádelenský provoz, technologie, sklady. Podlaží otevřeno do vnitřního vstupního dvora. Na nádvoří nový vjezdový otáčecí rondel, přístřešek nad vstupem, odpočinkový altán a krytá promenádní část s lavičkami. Do budovy bude přemístěno zázemí pro terénní sociální službu (pečovatelskou službu) a sídlo společnosti. Kanceláře na sebe navazující umožní komfort klientům vyřídit si dokumenty na jednom místě. Nebudou muset přecházet z budovy do budovy (sociální pracovnice, pokladna, atd.). Prostory stávajících kanceláří se vrátí k původnímu účelu - bydlení. Šatny personálu budou sloužit, jak pro zaměstnance nového objektu, tak pro zaměstnance terénní a ambulantní služby společnosti.

2. nadzemní podlaží

Denní stacionář - jako silná doplňková funkce objektu, centrální koupelna klientů a kuchyňské provozy.

Denní stacionář by se přestěhoval z malých prostor do prostorově komfortnějšího zázemí. Prostory umožní lepší práci s klientem a též společenské vyžití klientů z lůžkové části navrhovaného objektu (3. np).

Kuchyň vyřeší problém ze zásobou hotových jídel o sobotách a nedělích klientů pečovatelské služby a budeme moci zajistit teplou stravu zaměstnancům společnosti.

3. nadzemní podlaží

Domov pro seniory - 30 lůžek ve dvoulůžkových pokojích.

Dvoulůžkové pokoje vytváří dvojice se společným hygienickým zázemím a předsíní s šatnou. Pokoje jsou prosvětleny plošně bohatým prosklením s francouzskými dveřmi. Základní funkci doplňují prostory sesterny, jídelny, přípravny jídel, dekontaminační místnost a skládky.

Ve 3. nadzemním podlaží budou ubytováni klienti se III. a IV. příspěvkem na péči, u nichž se předpokládá vyšší stupeň závislosti na druhé osobě.

 

Celý komplex je navržen tak, aby vyhovoval stávajícímu provozu a potřebám rozvíjející se společnosti. Propojením několika stávajících služeb a nově vzniklé služby – Domova pro seniory, vznikne ekonomicky i prostorově propojený komplex společnosti, který bude též vyhovovat moderním standardům a normám.

 

 

 
© Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou, o.p.s.